Ավետարանի Եզրակացություններ

Gospel Translations Armenianյից՝ ազատ հանրագիտարանից

Related resources
More By Mike Bullmore
Author Index
More About Pastoral Ministry
Topic Index
About this resource
English: Gospel Implications

© 9Marks

Share this
Our Mission
This resource is published by Gospel Translations, an online ministry that exists to make gospel-centered books and articles available for free in every nation and language.

Learn more (English).
How You Can Help
If you speak English well, you can volunteer with us as a translator.

Learn more (English).

By Mike Bullmore About Pastoral Ministry
Part of the series Article

Translation by John Ganjian

Review You can help us improve by reviewing this translation for accuracy. Learn more (English).Աոաճնորթել ձեր Անթամներին որ Մըտածեն եւ Ապրեն Աւետարանի Ճշմարտութեան մեջ


Տեղային եկեղեցի առողջ է աստիճանը դա: ( 1 ) Դրա հովվապետը ուսուցիչը կարողանալ է ճշտորեն , արդյունավետ և' ընդարձակորեն նրանց մարդկանց իրական կյանքերում են ներկայացնում արջին ավետարանականը; եւ (2) իր ժողովորդը ունէնալ խոռ անծնական ըմբռնում եւ առժեքը ավետրանի համար, որ ամեն օր կարողանան ապրեն ավետարանի լավությունով: Ես սա կըկոչեմ կենտրոնական գործունեությունը ավետարանից:


Ցեռք բերել այս նպատակը կարեոր է պարզ կերպօվ ըմբռնել ավետարանի եւ դավանաբանական եւ վարքի միջն: Մենք կարող էնք այս միացումները կոչի “ավետարանական ճշմարտություներ“ եւ “ավետարանական վարք“ համապատասխան:


Երեվակաեցեք երեք համակենտրոն շրջաներ: Մեջտեղը կըբընակվի աւետարանը, հնարավոր է որ այս տեղ ներկայացնել Կոր. Ա. ԺԵ:3 - “Թէ Քրիստոս մեր մեղքերի համար մեռաւ:” Այս պարզ նախաղասությունը կըխոսի մեր իրական մեղքի մասին, անհրաժեշտության աստվածային պատիժը, և' փրկության հրաշալի մատակարարման մասին Քրիստոսին աստծու կողմից երկնածին ցասկոտությունից: Պողոս առաքեալ կըկոչ է սա “բարի լուր“, որպես “առաջին կարեոր” նյութը, եւ մենք լավ գիտենք առաջնությունը որ կըհանձնե այս ուղերձին իր քարոզի եւ գրելու մեջ (համեմատեցեք Կոր. Ա. Բ:1-4): Հետեվաբար, նա կենտրոնական է: Բայծ որպեսի սա ունենա կենդրոնական գործունեություն նա պետք է կապակցիլ այն տեղ ուր ժողովուրդ ապրումեն իրենց կյանքը իր շրճանում:


Այս մեզի կբերե երգըրորթ շրջարանին, ավետարանական ճշմարտությունէրին: Նրանք ավետարանի հատուկ, հաստատուն դավանաբանական եզրակացություններ էն; կամ, ինչպես Պողոս առաքեալ կըկոչ է սա, “վարդապետությունը որ կդառցնե դեպի (վերցնել նրա կաղապրից) փառավոր ավետարանին“ (Տիմ. Ա. Ա:10-11): Այս ավետարանական ճշմարտություները հատկապես ներկայացնէլ ավետարանը իրենց միտքին; դա օգտակար է նորոք է միտքը որպեսի մեր մտացելակերպը դարծյալ ծեվ վերծվի ավետարանի ճշմարտությունով:


Որքան ել մենք եթադրենք, Հռովմայեցիս գիրքը լ՛ցված է այս ավետարանի ճշմարտությունէրով: Թույլ տվեք տամ երեք օրինակներ:


(1) Հռովմայեցիս Ե:1 Պողոսը կըսե, “Արդ մենք՛ հաւատքով արդարացած լինելով Աստուծոյ հետ խաղաղութիւն ունինք՛ մեր Տէր Յիսուս Քրիստոսի ձեռովը:” Տեղեկացեք համարի տրամաբանությունը: Մի բան կըհետեվե հիմնական ճշմարիտ ավետարանից: Մեր խաղաղությունը Աստուծոյ հետ ունենալը կապված չէ մյակ ավետարանին, բայց սա ուժեղ է ավետարանով—մեկ “ավետարանի ճշմարտությունը”: և հասկանալ այս ավետարանի ճշմարտությունը is մաս է համաձայնեցնել մեկի խորհրդածումը փառավոր Ավետարանի:

(2) Հռովմայեցիս Ը:1 կըկարթանք, “Ուրեմն հիմա դատապարտութիւն չ՛կայ Յիսուս Քրիստոսումը լինողների համար”: Նորից, տեղեկացեք վեճը: Պողոսը այս տեղ չի ներկայացնում միայն ավետարանը բացի մի բան որ “այժմ “ ճիշտ է ավետարանի պատճառով: Իսկ առաջարկելքը զարմանալի է! Երբ հավադացյալը լիովին ըմբռնէ սա հեղափոխություն կունենա իրենց մտայն աշխարի և ավետարանը ուժեղ դեր է ունենալու իրենց համար:


(3) Պետք է որ գերադասում տալ Հռովմայեցիս Ը:32: “Ան որ չխնայեց իր իսկ Որդիին, հապա մատնեց զայն մեր բոլորին համար, ի՞նչպէս անոր հետ նաեւ պիտի չպարգեւէ մեզի բոլոր բաները:“ Տեղի ունեցեք այտ բառեռը “նաեվ” եւ “անոր հետ:” Նրանք կխոսին մի բանի մասին որ կըաճե ավետարանից: Երբ ժողովուրթը տեսնեն միացումը ավետարանի ճշմարտությունը (“Ան որ չխնայեց իր իսկ Որդիին, հապա մատնեց զայն մեր բոլորին համար“) եւ այս ավետարանի ճշմարտությունը վերաբերյալ է Աստըծօ ողորմած նախապատրաստումը մեր բոլոր պետկերի համար որ մեզի սրբացնել (համար 28-29), ավետարանը գործունեություն կունենա իրենց արորյա հավատքը Աստծու նախապատրաստում:


Բայծ ոչ միայն աւետարանի միճեվ մեր խորհրդածումը կերպարանք կվերցնվի, այնպես ել կան մեծ աւետարանի վարքի եզրակացություններ: Աւետարանը ոչ միայն կընորքէ մեր միտկը, իսկ նույն պես տեղեկացնում է մեր կերպարանքը: Աստվածաշունչը կապահովե բազմաթիվ օրինակներ այս աւետարանի հմուտ ապրուստօվ: Գաղ. Բ:14 Պողոսը կ՛հանդիմանի Պետռոսի կերպարանքի համար որը “ուղիղ չեն ընթանար աւետարանին“ եւ Ֆիլ. Ա:27 նա կըստիպէ հավատացյալներին “Միայն թէ Քրիստոսի աւետարանին վայելող կերպով գնացէք:” Ուրիշ խոսկօվ, մեկ ճանապարներից որ աւետարանը պետք է գործունեություն ունենա պետկ է տեղեկացնել հատուկ վարքերը: Այդպես, մենք պետք է որ կարթանք մեր Աստովացաշունչը այն պեսի որ հայտնաբերենք այդ միացումները: Օրինակ, երբ Պողոսը կըխնդրէ Կորնթացիներուն որ “Փախեք պոռնիկութիւնիցը” նա իր պարզ հիմքի խնդրանքը աւետարանի վրայե--“եւ ձերինը չէք; Որովհետեւ մեծ գնով գտուեցաք: Ուստի փառաւորեցէք Աստուծուն ձեր մարմնումը” (Կոր. Ա. Զ:18-20): Երբ նա կստիպէ որ ներել նա որոշակի աքսորումը աւետարանին ինչպես շարժառիթի եւ կերպի պես (Եփե. Ե:25): Երբ նա կըկանչէ Կորնտացիներուն որ միշտ առատածեռ լինեն նա explicitly գհիչեցնե նորանց Աստըծօ առատածեռունը ավետարանում (Կոր. Բ. Ը:7,9; Թ:12-13, 15): Կարողենք տալ շատ ավելի օրինակներ: Վերջին հաշվով, բոլոր Քրիստոնական վարքը պետքէ ավետարանից փըխի; այնե ռամանակ երբ շատ կաշխատինք որ չեղյալ համարել հոգնությւոնը, կապերը պետկէ մյանան ժողովուրդի կյանքի մեճ:


Ամենա քարծր կոչերից մեկը եւ ամենաշատ կարեոր անելիքները հովվապետ-ուսուցիչը պարզ ցույց տալ այս միացումները որ պեսի ժողովուրթը հատուկ հաղորդագրությունով եւ խելացի կերպարանքով ավետարանը ըմբռնեն մըտքով եւ վարքով: Այսպիսով ավետարանը կըդառնա գործունեություն կենտրոնի անհատ Քքրիստոնյաի եւ Տեղային եկեղեցի: